تجزیه و تحلیل نیاز ها و ارائه راهکارهای نرم افزاری

تجزیه و تحلیل نیاز ها و ارائه راهکارهای نرم افزاری

هر ساعت 2,000,000 ریال

مشاوره فنی و تخصصی در زمینه طراحی و تولید نرم افزار

مشاوره فنی و تخصصی در زمینه طراحی و تولید نرم افزار

هر ساعت 2,000,000 ریال

  • 1
  • 1